Εισαγωγικό σημείωμα

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1)    Αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις πάνω στις οποίες βασίζονται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), και το προσχέδιο και το σχέδιο για τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό.

2)    Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες που ενσωματώνονται  στο εθνικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης.

3)    Προβαίνει σε αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, ιδιαίτερα σε σχέση με διαπιστούμενες αποκλίσεις από τον μεσοπρόθεσμο στόχο και την τυχόν ενεργοποίηση διορθωτικού μηχανισμού. 

4)    Δημοσιοποιεί τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος Έκθεση που επεξηγεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεών του για τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις, τους δημοσιονομικούς στόχους και τη διαπίστωση συμμόρφωσης ή μη με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

5)    Συνάπτει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, που προσδιορίζει τις απαραίτητες προθεσμίες και διαδικασίες για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι μέλος του Δικτύου των   EU Independent Fiscal Institutions (EUFI’S NETWORK).