Εσωτερικοί κανονισμοί

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4270/2014, με απόφαση του Δ.Σ. καταρτίζονται όλοι οι εσωτερικοί κανονισμοί, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο κανονισμός λειτουργίας, ο κανονισμός του προσωπικού και ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης.