Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣ

Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Ε.Δ.Σ.

H Γνώμη του Ε.Δ.Σ. για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2020

 

(Ν. 4270/2014, άρθρο 42, παράγραφος 4)

Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2019

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 4270/2014, δημοσιοποιεί τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2019 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργανόγραμμα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ