Δραστηριότητες

Eπαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος στο Ε.Δ.Σ.

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος στο Ε.Δ.Σ.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1088/22.09.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007353755 ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Ανακοίνωνση - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Ε.Δ.Σ

Ανακοίνωνση - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Ε.Δ.Σ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του ΕΔΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2019 έως 30.06.2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) και συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για