Συνοπτικός Π/Υ 2017

Προϋπολογισμός 2017

Έσοδα

ΚΑΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΡΧΙΚΟΣ
100ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ1,100,000.00
3500ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ4,100.00
5500ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ5,600.00
6000ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ300.00
 Σύνολα1,110,000.00

Έξοδα

ΚΑΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΡΧΙΚΟΣ
0200ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ541,800.00
0400ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ62,000.00
0500ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ.λπ.335,000.00
0700ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ23,000.00
0800ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ102,000.00
1200ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λπ.(εκτός άπό την προμήθεια επίπλων και σκευών)11,000.00
1300ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ1,200.00
1400ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ3,000.00
1700ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2,000.00
1800ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ3,000.00
7100ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ26,000.00
 Σύνολα1,110,000.00